Podmínky ochrany osobních údajů

Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Provozovatelem Libero style s.r.o.

Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 16 let.

Provozovatel e-shopu www.liberostyle.cz  společnost Libero style s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4 Michle 140 00 Praha 4 jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

za účelem/účely uvedenými níže v čl. II

E-shop není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš e-shop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

 

Účely a doby zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům):

daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor

Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka).

 

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží (jedná se o dopravní společnosti, případně o podnikající fyzické osoby), zasílání obchodních sdělení (jedná se o subjekty zajišťující tvorbu obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní apod.), hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru (jedná se o společnosti poskytující finanční služby), služby zákaznické podpory (jedná se o společnosti, které Provozovateli dodávají systém, prostřednictvím něhož Provozovatel vyřizuje požadavky svých zákazníků), poskytování pojistných produktů (jedná se o pojišťovny), vyřizování reklamací (jedná se o společnosti poskytující služby autorizovaného servisu, případně o podnikající fyzické osoby apod.), registrace nového zákazníka.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. 

Práva Účastníka související se zpracováváním

Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

  • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
  • na omezení zpracování Osobních údajů;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím žádostí zaslané e-mailu na adrese svetkocarku@gmail.com. 

V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu svetkocarku@gmail.com

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018